Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προοίμιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του διαδικτυακού τόπου www.werelate.gr (καλούμενου εφεξής για λόγους συντομίας «Ιστοσελίδα») υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας και καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών που πιθανώς συλλέγονται κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου.

To παρόν έγγραφο συνοδεύει το έγγραφο που περιγράφει τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Εφιστάται η προσοχή κάθε επισκέπτη / χρήστη: Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του παρόντος, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 

 1. Έννοια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

 1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει η παρούσα Ιστοσελίδα

Ο χαρακτήρας της παρούσας Ιστοσελίδας είναι καθαρά ενημερωτικός και συνεπώς διευκρινίζεται ότι καταρχήν ο ως άνω διαδικτυακός τόπος δεν συλλέγει, ούτε χρησιμοποιεί κανενός είδους προσωπικά δεδομένα.

Δε λαμβάνονται αποφάσεις, ούτε γίνεται κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων του επισκέπτη χρήστη.

 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Η Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων της Ιστοσελίδας www.werelate.gr είναι  Μαρία Σαμιώτη (εφεξής «Διαχειρίστρια»), και η οποία εδρεύει στην Νέα Ερυθραία Αττικής,  οδός Ιωνίας, αρ. 15, Τ.Κ.14671, με τηλέφωνο επικοινωνίας
2114086706 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
info@werelate.gr 

Οι χρήστες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη επεξεργασίας για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

 

 1. Δικαιώματα χρηστών/ επισκεπτών (σε περίπτωση που η ιστοσελίδα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα)

Ο χρήστης/ επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει επιπλέον των ανωτέρω:

 • Δικαίωμα διόρθωσης ή / και διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Δίνεται το δικαίωμα στους επισκέπτες / χρήστες να διαγράψουν τυχόν προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, ανά πάσα χρονική στιγμή.

 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα,
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
 • δικαίωμα φορητότητας δηλαδή δικαίωμα σας να λάβει τα δεδομένα που τον αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο,
 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων.
 • δικαίωμα αντίρρησης δηλαδή δικαίωμά να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016,

Για να ασκήσει ο επισκέπτης/ χρήστης τα δικαιώματα του μπορεί να στείλει σχετικό αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της «Διαχειρίστριας» (οδός Ιωνίας, αρ. 15, Τ.Κ. 14671), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( info@werelate.gr ) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης», και η «Διαχειρίστρια» θα φροντίσει να το εξετάσει και να απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η «Διαχειρίστρια» έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση δικαιώματός εάν η τυχόν επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

 

 1. Παροχή και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η «Διαχειρίστρια» μέσω της Ιστοσελίδας δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η «Διαχειρίστρια» μπορεί να παράσχει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα εντός ή εκτός Ευρώπης μόνο εάν :

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
 • Η παροχή των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Ιστοσελίδα, καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των χρηστών / μελών.
 • Οι εκτελούντες την επεξεργασία επεξεργάζονται τα δεδομένα με εντολή και για λογαριασμό της «Διαχειρίστριας». Οι εκτελούντες την επεξεργασία, επιλέγονται προσεχτικά, ελέγχονται και δεσμεύονται με σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ.
 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές (διοικητικές , δικαστικές).

 

 1. Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων

Σε περίπτωση που αποσταλεί στην Ιστοσελίδα, μέσω των λοιπών μέσων ηλεκτρονικής δικτύωσης και ηλεκτρονικών επιστολών, βιογραφικό σημείωμα, η «Διαχειρίστρια» θα λάβει γνώση των στοιχείων που θα αποσταλθούν μέσω του βιογραφικού σημειώματος. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εξεταστεί η υποψηφιότητά για εργασία. Σε κάθε περίπτωση η «Διαχειρίστρια» δεν θα διατηρήσει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

Αν τελικά η «Διαχειρίστρια» αποφασίσει να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για την κάλυψη μιας άλλης θέσης, το υποκείμενο θα ενημερωθεί σχετικά και θα ζητηθεί η αρμόζουσα συγκατάθεσή.

 

 1. Αλληλεπίδραση μέσω τηλεφώνου ή/και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Σε περίπτωση επικοινωνίας τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης η Διαχειρίστρια θα λάβει πληροφορίες όπως ο αριθμός του τηλεφώνου του χρήστη, το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία του προφίλ του, τον τόπο όπου ζει, το  email, το φύλο του/της κλπ. με σκοπό να απαντηθούν τα μηνύματα του χρήστη.

Η Διαχειρίστρια δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει δικαιοδοσία επί αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων του, ο χρήστης θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

 

 1. Cookies

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων σελίδων της για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

 

 1. “Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους δικτυακούς τόπους  τα οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διαχειρίστρια για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

 

 1. Υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας – Σεμινάρια – Εκδηλώσεις

Στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών ψυχοθεραπείας, σεμιναρίων και εκδηλώσεων και την συνακόλουθη έκδοση φορολογικού παραστατικού παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να συλλεχθούν τα ακόλουθα δεδομένα υπό όρους εχεμύθειας και επαγγελματικού απορρήτου:

Α. Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνα, Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου

Β. Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Επάγγελμα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.

Γ. Ιστορικό Συνεδριών, Δεδομένα Ψυχικής Υγείας

Τα παραπάνω στοιχεία σας, εξυπηρετούν αποκλειστικά τους παρακάτω σκοπούς:

Α. Την επικοινωνία με σκοπό την οργάνωση των συνεδριών και την παροχή των υπηρεσιών ψυχοθεραπείας.

Β. Την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, που περιλαμβάνει τη διαβίβασή τους σε λογιστή και τη χρήση τους ενώπιον των φορολογικών αρχών, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.

Γ. Την τήρηση επαγγελματικού αρχείου με ονοματεπώνυμο θεραπευόμενου, συνοπτική καταγραφή της πορείας των συνεδριών και στενογραφημένο ιστορικό/σημειώσεις/εκθέσεις που μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα της ψυχικής υγείας για σκοπούς τήρησης μεθοδολογίας της επιστήμης, δεοντολογίας και αυτοαξιολόγησης, δηλαδή για την προσήκουσα εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κατά την έναρξη παροχής των υπηρεσιών ή και της συμμετοχής σε σεμινάρια και εκδηλώσεις, ενδέχεται να σας ζητηθεί, να συγκατατεθείτε εγγράφως στη χρήση και αποθήκευση των άνω στοιχείων σας, έχοντας υπόψη σας ότι η συγκατάθεσή σας αυτή μπορεί ν` ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Αποδέκτες των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά η  Υπεύθυνη επεξεργασίας, τυχόν γραμματειακή υποστήριξη, εξωτερικός λογιστής (αποκλειστικά και μόνο για τα φορολογικά στοιχεία). Όσοι λειτουργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για λογαριασμό της υπεύθυνης επεξεργασίας, δεσμεύονται πλήρως από επαγγελματικό απόρρητο, τις οδηγίες και εντολές της και ανάλογες ρήτρες εμπιστευτικότητας. Όλοι οι παραπάνω, όπως και λοιποί εργαζόμενοι, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο, τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, τις οδηγίες και εντολές της υπεύθυνης επεξεργασίας και από ειδικές ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Επίσης, για ένα μέρος των δεδομένων που είναι απαραίτητο για την έκδοση φορολογικών παραστατικών, αποδέκτες μπορούν να γίνουν επίσης οι δημόσιες αρχές (φορολογικές κλπ). Η υπεύθυνη επεξεργασίας δεσμεύεται ότι δεν θα μεταβιβάσει ή γνωστοποιήσει ή μοιραστεί τα ανωτέρω δεδομένα προς οποιονδήποτε τρίτον, ενώ δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο για το σύνολο των ανωτέρω δεδομένων. Ιδίως όσον αφορά τα δεδομένα ψυχικής υγείας, ιστορικό και περιεχόμενο συνεδριών, αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση των δεδομένων αυτών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος.

Η διαχειρίστρια δηλώνει ότι διασφαλίζει τη συμμόρφωση της επεξεργασίας με το εφαρμοστέο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο και ότι έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Οι συνεδρίες λαμβάνουν χώρα με απόλυτη  σεβασμό στην ιδιωτική ζωή και με εχεμύθεια. Τυχόν αρχείο προσωπικών δεδομένων και συνεδριών τηρείται κυρίως σε φυσική μορφή (έγχαρτο/χειρόγραφο) και είναι προσβάσιμο μόνο στον παρέχοντα υπηρεσίες ψυχοθεραπείας. Ελάχιστο μέρος του αρχείου (κυρίως στοιχεία επικοινωνίας), ενδέχεται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή που αποθηκεύεται με ασφάλεια και είναι προσβάσιμο μόνο στον παρέχοντα υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και τυχόν γραμματειακή υποστήριξη. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του αρχείου γίνεται μόνο με ενδεδειγμένους κανόνες ασφάλειας και διατηρησιμότητας, χωρίς παροχή πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση των συνεδριών (δηλαδή την παροχή υπηρεσιών), αλλά και για την τήρηση άλλων νόμιμων υποχρεώσεων, όπως για παράδειγμα οι υποχρεώσεις προς τις δημόσιες και φορολογικές αρχές κ.ά.

 

 1. Ενημερώσεις (Newsletter)

Η Ιστοσελίδα δεν παρέχει την δυνατότητα και επιλογή σε εσάς να εγγραφείτε σε λίστα τακτικών ενημερώσεων (newsletter), σε αυτό το χρονικό σημείο.

 1. Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Η παρούσα πολιτική προστασίας μπορεί να τροποποιηθεί. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα συχνά για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θέλετε να μάθετε για εμάς;